Algemeen

Informatie

De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De leden van de MR worden gekozen vanuit en door de ouders en het personeel. De MR heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden.
 
De MR heeft initiatiefbevoegdheid. Dat betekent dat de raad bevoegd is tot bespreking van alle zaken die de school betreffen. De MR mag over alle punten voorstellen doen aan het bestuur van Educatis.
De MR heeft instemmingsbevoegdheid over een aantal zaken, zoals de verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, vaststellen van het schoolplan, vaststellen van de regeling ouderhulp, etc.
De MR heeft adviesbevoegdheden over een aantal zaken, zoals de schooltijden, het financieel beleid, de aanstelling en ontslag van de schoolleiding en de eventuele verbouw van de school.
De directeur is namens het bestuur aanwezig bij de MR-vergadering als de MR dat wenst. De vergadering van de MR is openbaar. De MR zal regelmatig met de ouders communiceren via de nieuwsbrief.
 
We willen hier duidelijk aangeven dat de MR geen klachtencommissie is. De eerste weg om bepaalde zaken op school aan de orde te stellen is via de leerkracht of de directeur. Zaken die het schoolbeleid als geheel aangaan, kunnen via de MR geagendeerd worden. U kunt dit doen door een mail te sturen naar j.everse(@)educatis-rpo.nl
 
Op bovenschools niveau is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad actief. Deze commissie bespreekt zaken die alle scholen aangaan.
 

Downloads 

Klik hier voor de eerstvolgende agenda
Klik hier voor de laatste notulen