Vanuit de commissies

We hebben op onze school diverse commissies:
  • Oudercommissie
  • Overblijfcommissie
  • Lokale identiteitscommissie 
Oudercommissie
Deze commissie is samengesteld uit ouders die schoolgaande kinderen hebben. De commissieleden worden enerzijds gekozen op de algemene ledenvergadering. Daarnaast wordt de vertegenwoordiging vanuit de ouders die geen lid zijn van de  schoolvereniging  (2  leden)  buiten  de  ledenvergadering gekozen door de ouders. De commissie bestaat uit maximaal 11 leden en kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De oudercommissie is onder andere betrokken bij  de  volgende  activiteiten:Schoolreisjes, koningsspelen (op verzoek van het  personeel)Activiteitenmarkt  in  septemberOliebollenactie  rond  de  jaarwisselingOud papierOnderhoud aan pleinen, tuinen  en  gebouwenRamen en computers schoonhoudenDe schoolbibliotheekHet geven  van  een  cadeautje  wanneer  een leerling  een  ziekenhuisopname  heeft  meegemaakt. Om de kosten voor diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten laag te houden, draagt de ouder commissie ieder jaar bij uit de door haar met veel  ijver  verdiende middelen.

Overblijfcommissie
Voor alle kinderen bestaat de mogelijkheid om tussen de  middag  op  school  te  eten. Vanwege het grote aantal overblijvers eten de leerlingen  in  afzonderlijke  groepen. De  overblijfouders  verzorgen  om  beurten  het  overblijven in  de  verschillende  lokalen. We gaan ervan uit dat alle ouders die hun kind(eren)  laten  overblijven,  meedraaien  in  het  rooster.
De tarieven: U ontvangt aan het begin van het schooljaar één factuur, van het vorige schooljaar, waarin u ziet wat u moet  betalen. In de volgende rekenmodellen ziet u hoe wij aan het  eindbedrag  komen.
Incidenteel Aantal kinderen × aantal keren overblijven × €  0,70 cent = ……… + €  2,50 administratiekosten − de vrijwilligersvergoeding = ……… te betalen / te ont - vangen.
Structureel Aantal kinderen × aantal keren overblijven × €  0,35 cent = ……… + €  2,50 administratiekosten − de vrijwilligersvergoeding = ……… te betalen / te ont- vangen.

Lokale identiteitscommissie 
Zoals al eerder genoemd heeft de lokale identiteitscommissie tot taak het vormgeven van en toezicht  houden  op  de  identiteit  van  de  school.  De  lokale  identiteitscommissie,  die  bestaat uit leden van  de  vereniging  Educatis,  die  allemaal  kinderen op school hebben, heeft een aantal kerntaken. De identiteit van de school doortrekt het hele zijn van de school, maar het komt op een aantal markante punten sterk naar voren. Deze punten zijn genoemd in het reglement lokale identiteitscommissie  en  zijn:
  • voordracht voor de benoeming van personeel voor  de  school;
  • het toelatingsbeleid van leerlingen op de school;
  • het beleid met betrekking  tot het  vaststellen van de schoolregels op het gebied van identiteit;
  • adviseren bij de toelating van leden voor de schoolvereniging;
  • instemming bij de aanschaf van nieuwe methodes voor wat betreft de identiteitscomponent;
  • doen van schoolbezoeken waarbij de leerkrachten  een  bezoek  krijgen  bij  een  bijbelles.
De directeur woont de vergaderingen van de lokale  identiteitscommissie  bij.